Aktualności

Kilka uwag o wpływie jedzenia mięsa na środowisko

Kathy Freston, w: The Huffington Post, 22.04.2009

Mój pierwszy tekst o wpływie jedzenia mięsa na środowisko naturalne wywołał żywą dyskusję, uznałam więc, że z okazji Dnia Ziemi powinnam poświęcić temu tematowi więcej uwagi i opisać, jak hodowla zwierząt wpływa na postępującą degradację naszych zasobów naturalnych (powietrza, wody i gleby).
Dzień Ziemi jest okazją do przypomnienia, że przemysłowa/masowa hodowla zwierząt ma się dobrze, ponieważ ludzie kupują coraz większe ilości drobiu, wołowiny, wieprzowiny i ryb. To konsumenci napędzają ten rynek, przyczyniając się do degradacji środowiska.

Krojenie mięsa zwiększa ryzyko infekcji.

Oto niektóre z efektów ubocznych przemysłu mięsnego:

1) Odchody produkowane przez kurczaki, świnie i inne zwierzęta hodowlane sięgają 16,6 mld ton rocznie (60 razy więcej niż wytwarzają wszyscy ludzie zamieszkujący naszą planetę; w ciągu jednego dnia zwierzęta hodowlane wytwarzają więcej odchodów niż cała populacja USA w ciągu 3,5 roku). To właśnie odchody zwierząt hodowlanych są głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza i wody. W jednym z raportów ONZ znalazło się stwierdzenie, że „spośród różnych branż to przemysłowa hodowla zwierząt w największym stopniu odpowiada za zanieczyszczenie wód i przyczynia się do eutrofizacji [eutrofizm to gromadzenie się w nadmiarze substancji pokarmowych w zbiornikach wodnych, głownie w jeziorach, prowadzące do przekształcenia się zbiornika w zamulony staw, a z czasem w torfowisko]
zbiorników wodnych, degradacji rafy koralowej, problemów zdrowotnych u ludzi, zwiększającej się odporności na antybiotyki i wielu innych negatywnych zjawisk”.

2) Zużycie wody przez przemysł hodowlany (łącznie z wodą zużywaną w procesie produkcji paszy dla zwierząt hodowlanych) wynosi 240 bilionów galonów rocznie [galon w US = 3,785 l] , czyli 7,5 mln galonów na sekundę. Tyle wynosi zużycie wody w całej Europie, Afryce i Ameryce Południowej. Tyle zużyliby wszyscy mieszkańcy Ziemi, biorąc prysznic osiem razy dziennie. Według ONZ „zużycie wody przez ten sektor gospodarki przekracza o ponad 8% globalne zużycie wody przez ludzi”. Oto jeden z przykładów: do wyprodukowania 1 litra mleka potrzeba 990 litrów wody.

3) Efektem ubocznym przemysłowej hodowli zwierząt jest emisja gazów cieplarnianych. Według raportu ONZ przemysłowa hodowla zwierząt przyczynia się do powstania 7,8 mld ton dwutlenku węgla, co stanowi 18% emisji wszystkich gazów cieplarnianych na świecie. To około 40% więcej niż wszystkie środki transportu razem wzięte (samochody, ciężarówki, samoloty, pociągi i statki), które wytwarzają 13% dwutlenku węgla wędrującego do atmosfery ziemskiej. Ta gałąź działalności ludzkiej odpowiada też za 37% produkcji metanu i 65% podtlenku azotu, którym przypisuje się znaczący wpływ na efekt cieplarniany. Rajendra Pachauri, przewodniczący IPCC (Interngovernmental Panel on Climate Change), który otrzymał Nagrodę Nobla wraz z Alem Gore’m, twierdzi, że owych 18% jest prawdopodobnie wartością zaniżoną.

4) Wyprodukowanie jednej kalorii proteiny zwierzęcej wymaga jedenastokrotnie większego zużycia paliw kopalnych niż wyprodukowanie jednej kalorii proteiny pochodzenia roślinnego.

5) Masowa hodowla zwierząt przyczynia się do erozji gleby – 40 mld ton rocznie (statystycznie 6 ton rocznie na każdego mieszkańca Ziemi). Około 60% wymywanej gleby trafia do rzek, strumieni i jezior, podwyższając zagrożenie powodziami i zanieczyszczając je nawozami i pestycydami.

6) Areał ziemi wykorzystywanej do hodowli zwierząt na mięso sięga 10 mld akrów. Według raportu ONZ „produkcja zwierzęca zajmuje 70% ziemi rolniczej i 30% całości lądów na Ziemi; […] 70% obszarów Amazonii kiedyś porośniętych puszczą obecnie zajmują pastwiska, a resztę porastają uprawy roślin służących wytwarzaniu karmy dla zwierząt hodowlanych; około 20% terenów wypasu uległo w większym lub mniejszym stopniu degradacji z powodu nadmiernej eksploatacji i zjawiska erozji”.

7) Produkcja zwierzęca jest jedną z głównych przyczyn zanieczyszczenia wód. W Stanach Zjednoczonych odpowiada za jedną trzecią zanieczyszczeń azotem i fosforem, przyczynia się do ponad jednej trzeciej zanieczyszczeń wywołanych pestycydami oraz połowy zanieczyszczeń wywołanych antybiotykami.

8) Zwierzęta hodowlane produkują prawie dwie trzecie amoniaku przyczyniającego się w znacznej mierze do powstawania kwaśnych deszczów i zakwaszania ekosystemów.

9) Według raportu ONZ produkcja zbóż oraz kukurydzy na paszę dla zwierząt hodowlanych wynosi rocznie 836 mln ton, czyli siedem razy więcej niż zużywa się do produkcji biopaliw i znacznie więcej niż potrzeba do nakarmienia 1,4 miliarda ludzi żyjących poniżej granicy ubóstwa. Co więcej, prawie cała światowa produkcja soi (około 240 mln ton rocznie) jest przeznaczana na karmę dla kurczaków, świń i innych hodowanych na masową skalę zwierząt.

10) Co roku wycina się 5 mln akrów puszczy amazońskiej pod pastwiska oraz pola uprawne obsiewane roślinami, z których wytwarza się paszę dla zwierząt hodowlanych. Przemysłowa hodowla zwierząt odpowiada za ponad 90% wylesienia Amazonii od 1970 roku.

11) Według ONZ „[…] przemysłowa hodowla zwierząt przyczynia się w znacznej mierze do zaniku bioróżnorodności. […] Zwierzęta hodowlane stanowią obecnie około 20% masy wszystkich zwierząt lądowych, a 30% powierzchni, jaką obecnie zajmują, było kiedyś siedzibą dziko żyjących gatunków”. „Conservation International zidentyfikowało na Ziemi 35 obszarów bioróżnorodności charakteryzujących się wyjątkowym bogactwem roślinności endemicznej i wysokim poziomem jej zagrożenia wyginięciem. Spośród nich 23 obszary ulegają degradacji z powodu przemysłowej hodowli zwierząt. Ze sporządzonej przez World Conservation Union (IUCN) Czerwonej Listy Gatunków Zagrożonych wynika, że obszary zamieszkiwane przez gatunki najbardziej zagrożone kurczą się z powodu ekspansji przemysłowej hodowli”.

W swoim 408-stronicowym raporcie, będącym swoistym aktem oskarżenia pod adresem przemysłu mięsnego, naukowcy pracujący dla ONZ podsumowują te statystyki następującym stwierdzeniem: „[…] przemysł mięsny jest jednym z głównych czynników wywołujących szkody w środowisku naturalnym na skalę lokalną i globalną. Chodzi tu o degradację gleby, zanieczyszczenie powietrza, niedobory i zanieczyszczenie wody oraz zanik bioróżnorodności”.

Być może to najlepsza chwila, zastanowić się nad przejściem na wegetarianizm…
Smacznego!

Dane liczbowe i cytaty pochodzą z raportu FAO zatytułowanego „Długi cień przemysłowego chowu zwierząt”, z the American Journalof Clinical Nutrition (Pimentel & Pimentel 2003), Banku Światowego (Marglis, „Przyczyny wylesiania brazylijskiej Amazonii”, 2004 )oraz Earth Interactions Journal (Eshel & Martin, „Dieta, energia i globalne ocieplenie”, 2006). Inne wyliczenia pochodzą od Noama Mohra, fizyka z New York University Polytechnic Institute.

Oceń tekst 1 2 3 4 5 6
Średnia ocena: 4/6 (5 głosów)

Dodaj tekst do ulubionych

Komentarze do tekstu Kilka uwag o wpływie jedzenia mięsa na środowisko

Komentarzy: 0

Dodaj komentarz