Polub nas na Facebooku

Regulamin

I. Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego Siwasakti.pl.
W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu Siwasakti.pl.

II. Definicje

Siwasakti.pl/Serwis – Projekt o nazwie ŚiwaŚakti.pl zwany dalej – Serwisem – jest apolitycznym, społecznym, dobrowolnym, i trwałym projektem osób promujących duchową kulturę Indii.

Użytkownik – osoba posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym Siwasakti.pl.

Konto – jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu Loginu/e-maila oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik Siwasakti.pl może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.

Profil – miejsce w internecie dostępne pod adresem www.LOGIN.Siwasakti.pl, gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających zdjęcie, opis oraz inne dane wpisane przez danego Użytkownika.

Nazwa Profilu/Loginu – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego wybrana podczas rejestracji na Siwasakti.pl.

Komentarz/Wpis – pisemne wyrażenie opinii na wybrany temat wystawione poprzez Użytkownika Serwisu.

Prywatna Wiadomość – wiadomość wysłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Serwisu.

Czarna Lista – definiowana przez Użytkownika lista innych Użytkowników, którzy nie będą mieli możliwości komentowania i wysłania Wiadomości Prywatnej do Użytkownika.

Grupa – grupa Użytkowników, powiązanych ze sobą np. podobnymi zainteresowaniami.
Ban – blokada nałożona na Użytkownika, który złamał zasady Regulaminu.

Redakcja – osoby zarządzające i prowadzące Serwis, dbają o jakość i wiarygodność dodawanych zdjęć, opisów i komentarzy.

III. Zasady ogólne

1. Użytkownik ma możliwość :
a. posiadania własnego Konta i Profilu w Serwisie,
b. przeglądania zasobów Serwisu, a także oceniania zdjęć i artykułów,
c. wysyłania wiadomości prywatnych oraz komentowania artykułów i zdjęć,
d. wypowiadania się w Aktualnościach i na forum Serwisu,
2. Użytkownikowi nie może:
a. używać wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
b. obrażać innych osób,
c. promować innych stron internetowych,
d. umieszczać materiałów pornograficznych w jakiejkolwiek formie,
e. łamać ogólnie przyjętych zasad netykiety,
f. wielokrotnie umieszczać tych samych zdjęć, treści czy innych elementów.
g. używać programów (botów) generujących zapytania do serwerów Siwasakti.pl. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service). Wyjątkiem są programy używające oficjalnego API serwisu Siwasakti.pl.
3. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do zdjęć i filmów.
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.
5. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Serwisu.
6. Jeżeli blokady czasowe nie spowodują stosowania Regulaminu Redakcja może zablokować na stałe konto Użytkownika.
7. Jeżeli Użytkownik posiada kilka kont, to blokada może zostać nadana na wszystkie jego konta.
8. Redakcja może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika niespełniające Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.

IV. Rejestracja

9. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: http://siwasakti.pl/konto
10. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.
11. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych.
12. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy one nastąpią.
13. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym Siwasakti.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
14. Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) na Profilu Użytkownika.
15. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.

V. Konto

16. Użytkownik może posiadać jedno w serwisie Siwasakti.pl.
17. Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.
18. Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte. Użytkownik zostanie powiadomiony o zamiarze skasowania konta i jeśli w ciągu 7 dni nie zgłosi swojego sprzeciwu, właściciel Serwisu będzie mógł je usunąć.
19. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
20. Użytkownik może skasować konto samodzielnie, albo zażądać usunięcia swojego profilu po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu. Redakcja w ciągu kilku dni roboczych rozpatrzy prośbę. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
21. Konto użytkownika, które zostało wcześniej zablokowane w trybie przewidzianym w pkt V ust. 4 Regulaminu, nie może zostać usunięte.
22. Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik, zabrania się zakładania Konta, z którego będzie korzystać kilka osób i na którym zostanie zamieszczone zdjęcie kilku osób.
23. Śmierć Użytkownika powoduje wygaśnięcie umowy z serwisem Siwasakti.pl. Konto takiej osoby jest czasowo blokowane, a następnie zgodnie z pkt. V ust. 3 może zostać skasowane.

VI. Zdjęcia i Filmy

24. Przesyłając zdjęcie/film do Redakcji Serwisu Siwasakti.pl, z prośbą o zamieszczenie Użytkownik oświadcza, iż:
a. posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia w Serwisie,
b. zdjęcie/film przedstawia osobę Użytkownika i nie narusza w jakikolwiek sposób praw.
25. Moderator ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.
26. Umieszczenie zdjęć, na których znajduje się więcej osób, jest możliwe, pod warunkiem, że osoby ze zdjęć wyrażają na to zgodę.
27. Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością na podany przy rejestracji adres e-mail po każdorazowym odrzuceniu zdjęcia/filmu poprzez Admina/Moderatora Serwisu.
28. Admin/Moderator Serwisu może zażądać potwierdzenia wiarygodności wstawionych zdjęć przez Użytkownika. Redakcja nie jest w jakikolwiek sposób ograniczona czasem, w jakim musi zweryfikować zdjęcie wstawione poprzez Użytkownika.
29. Potwierdzenie wiarygodności polega na przesłaniu aktualnego zdjęcia. Formę tego zdjęcia wybierze indywidualnie dla danej osoby moderator serwisu. Brak potwierdzenia spowoduje trwałą blokadę konta.
Informujemy, że: Wysłane przez Użytkownika zdjęcia nie będą użyte do innych celów, jak tylko do ustalenia wiarygodności. Procedura taka jest stosowana wobec wszystkich naszych Użytkowników, wobec, których mamy wątpliwości co do zdjęć na profilu.
30. Serwis Siwasakti.pl w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie zdjęć/filmów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

VII. Regulamin

31. Serwis Siwasakti.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
32. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między serwisem Siwasakti.pl a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.