Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Śri Durgatharwaśirszam

om sarwe waj dewa
dewimupatasthu kasi twam mahadewiti

Om! Bogowie podeszli do Bogini i zapytali Ją z bojaźnią: „O Najwyższa Bogini! Kim jesteś?”

*
sabrawit aham brahma swarupini/
matta prakryti puruszatmakam /
śunjam ćaśunjam ća

Ona zaś wyjawiła – Brahman jest mą postacią. Prakryti i purusza wyłoniły się z mego bytu. Ja jestem przestrzenią i przeznaczeniem.

*
aham ananda ananandau/
aham widźńana widźńane/
aham brahma brahmani weditawje/
aham pańća bhuta nja pańća bhutani/
aham akhilam dźagat

Jestem stanem szczęścia i nieszczęścia. Jestem świadomością i nieświadomością. Jestem Brahmanem (Najwyższym Bogiem) i abrahmanem (ułudą). Jestem pięcioma elementami i bytem poza nimi. Jestem całym światem.

*
wedo aham awedo aham
widja aham awidjo aham
adźa aham anadźa aham
adhaśćordhwam ća tirja akća aham

Jestem Wedami, ale i bytem różnym od nich. Jestem wiedzą, ale i ułudą. Urodziłam się, lecz jestem nienarodzona. Jestem poniżej, powyżej i wokoło.

*
aham rudre bhirwasubhiśćarami
aham aditjajruta wiśwadewajhi
aham mitra waruna awubhau bibharmi
aham indragni aham aświnawubhau

Panuję w postaci (jedenastu) Rudrów, (ośmiu) Wasów, (dwunastu) aditjów i (dziesięciu) Wiśwadewów. Obdarzam mocą Mitrę, Warunę i obu Aświnikumarów.

*
aham somam twasztaram puszanam bhagam dadhami
aham wisznu murukramam brahmanamuta pradźapatim dadhami

Ja podtrzymuję Somę, Twasztara, Puszanę i Bhagę. Ja podtrzymuję Wisznu, który wielkimi krokami przemierzył trzy światy, Pradźapatiego i Brahmę.

*
aham dadhami drawinam hawiszmate
suprawje jadźamanaja sunwate/
aham rasztri sangamani wasunam ćikituszi
prathama jadźńijanam/
aham suwe pitaramasja muradhanmama
jonirapswanta samudre/
ja ewam weda/
sa dajwim sampadamapnoti

Ja władam bogactwem, którym błogosławię tych, co składają obiaty bogom. Jam jest Boginią wszechświata. To ja obdarzam ludzi majątkiem. Mnie pierwszej składacie daninę podczas ceremonii ofiarnych. Dzięki cnocie mej mocy Ojciec wszechświata trwa na wyżynach tego stworzenia. Spoczywam na wodach oceanu. Kto wie o tym, ten dostępuje boskich dóbr.

*
te dewa abruwan namo dewjaj
mahadewjaj śiwjaj satatam namaha/
nama prakrytjaj bhadrajaj nijata pranata sma tam

Bogowie oddają cześć Bogini, najpotężniejszej z wszystkich Śiwie (Śiwā). Nieustannie kłaniamy się Jej, która jest prakryti (naturą) i Bhadrą (piękną).

*
tamagniwarnam tapasa dźwalantim
wajroćanim karmaphaleszu dźusztam/
durgam dewim śaranam prapadjamahe
asurannaśaji trjaj te namaha

O Bogini Durgo, która pokazałaś, jak odprawiać pokuty, i której ciało emanuje blaskiem ognia! O Bogini Wajroćani, której istnienia świadomi są ci, którzy cieszą się nagrodami w zamian za uczciwe czyny. O Bogini, która unicestwia demony! Oddaję Ci cześć i szukam schronienia w Twojej krainie.

*
dewim waćamadźanajanta dewastam
wiśwarupa paśawo wadanti/
sa no mandreszamurdźam duhana
dhenurwagasmanupa susztutajtu

Z ust bogów emanuje boska mowa, którą posługują się wszystkie istoty na świecie. Niech ta postać mowy, kiedy wielbimy ją z oddaniem, pomnoży dobrobyt ludzkości.

*
kalaratrim brahmastutam wajsznawim skandamataram/
saraswatimaditim dakszaduhitaram
namama pawanam śiwam

Cześć Bogini Kalaratri, Wajsznawi, matce Karttikeji, Saraswati, Aditi (matce bogów), córce Dakszy i nieskalanej Śiwie (Śiwā), którą wysławiają Wedy.

*
mahalakszmjaj ća widmahe
sarwa śaktjaj ća dhimahi/
tanno dewi praćodajat

Niech nasz rozum skupi się na Mahalakszmi, wszechmocnej Bogini. Niech Bogini skieruje nas w stronę dobra.

*
aditirhjadźaniszta daksza ja duhita tawa/
tam dewa anwadźajanta bhadra amryta bandhawaha

O Dakszo! Z Twej córki Aditi narodzili się wszyscy bogowie, nieśmiertelni dobrodzieje ludzkości.

*
kamo joni kamala wadźrapanirgu
hasa matariśwabhramindraha/
punar guha sakala majaja ća purućjaisza
wiśwa mata diwidjom

Ona jest Najwyższą Istotą, której łono jest źródłem wszystkiego. Ona jest Kamalą. Ona dzierży w swej dłoni błyskawicę. Ona uosabia twórczy rozum i zabawę. Ona jest przestrzenią, Matariśwaną i Indrą. Mocą swej iluzji może przyjąć nawet postać nieba. Ona jest matką świata. Ona jest przedwieczną wiedzą.

*
esza atma śakti
esza wiśwa mohini
paśanku śadha anurbana dhara
esza śri mahawidja
ja ewam weda sa śokam tarati

Ona symbolizuje moc jaźni. Jej postać fascynuje cały świat. Ona dzierży powróz (do wiązania nieprzyjaciół), wędzidło, strzały i łuk. Ona jest najświętszą i najgłębszą wiedzą. Kto wie o tym, pozbywa się wszelkich trosk.

*
namaste astu bhagawati matarasman pahi sarwataha

O Bogini! Oddaję Tobie cześć. O Matko! W każdym miejscu miej nas w swej opiece.

*
sajszasztau wasavaha
sajszajkadaśa rudraha
sajsza dwadaśa ditjaha
sajsza wiśwadewa somapa asomapaśća
sajsza jatudhana asura raksznsi piśaća
jaksza siddhaha
sajsza sattwa radźastamansi
sajsza brahma wisznu rudra rupini

Ona jest ośmioma Wasu, jedenastoma Rudrami i dwunastoma Aditjami. Ona jest Wiśwadewami dwojga rodzajów, tymi, którzy piją somę i tymi, którzy somy nie piją. Ona jest Jatudhaną [złym duchem], demonem, rakszą, jakszą, piśaćą, ale i siddhą. Ona jest przymiotami natury: sattwą, radźasem i tamasem. Ona przyjmuje postacie Brahmy, Wisznu i Rudry.

*
sajsza pradźapati indramanawa
sajsza grahanaksztradźjotinszi
kalakaszthadila kala rupini/
tamaham pranaumi nitjam/
papapaharinim dewim
bhukti mukti pradajinim/
anantam widźajam śuddham śaranjam
śiwadam śiwam

Ona jest manu Pradźapatim i Indrą. Ona jest planetami, gwiazdami i nauką o nich. Ona jest manifestacją wielkiej sztuki. Przejawia się jako czas. Nieustannie oddaję Jej cześć. Ona niszczy wszelkie grzechy, obdarowuje przyjemnością i wyzwoleniem. Jest Ona wieczną, nieskalaną rozdawczynią dobrodziejstw. Ona jest tą, której opieki poszukujemy. Ona tylko jest Śiwą (Śiwā).

*
wijadikarasamjuktam witihotrasamanwitam
ardhendulasitam dewja bidźam sarwa artha sadhakam
ewa mekakszaram brahma jataja śuddha ćetasaha
dhjajanti paramanandamaja dźńana amburaśajaha

Nasienie Bogini zawiera się w niebie, świętej nici i półksiężycu. Zapewnia ono pomyślność wszelkiemu działaniu. Ona jest Brahmą w postaci jednej sylaby. Mędrcy o czystych umysłach, którzy poszukują wiedzy, medytują o Niej w stanie najwyższej szczęśliwości.

*
wanmaja brahma sustasmat szasztham waktra samanwitam
surjo wamaśrotra bindu san jukta asztattrytijakaha

Wak (mowa-aim), maja (ułuda-hrim), brahmasu kama (klim), za którymi stoi szósta spółgłoska (ća), z którą łączy się waktra (ā), tworząc (ća); surja (ma), do której dodaje się prawe ucho (u), a następnie bindu (kropkę), aby stworzyć (mun).

narajanena sammiśro
wajuśćadharajuk tataha/
wiććhe nawarnako arna
sjan mahadananda dajakaha

Trzecia sylaba po „t” („d”), która łączy się z narajana (a), by utworzyć da;
waju (wiatr-ja), który łączy się z adhara (aj), aby utworzyć „jaj” i „wiććhe”.
Te dziewięć sylab nasienia mantry (nawarna mantra) obdarza wielbicieli najwyższym szczęściem.

*
hryt pundarika madhjastham
patahsurja sama prabham/
paśankuśa dharam saumjam
waradabhajahastakam/
trinetram raktawasanam
bhakta kama dugham bhadźe

Wielbię Ją, która spełnia wszelkie prośby swych wielbicieli. Oczu ma troje, a szaty przywdziewa czerwone. Jest łagodna, dzierży w swych dłoniach pętlę (paśa) i bat (ankuśa). Dwie pozostałe dłonie wznosi w geście błogosławieństwa. Przebywa w podobnych lotosom sercach swych wielbicieli. Połyskuje niczym słońce o poranku.

*
namami twam mahadewim mahabhajawinaśinim
maha durga praśamanim mahakarunja rupinim

O Bogini, najpotężniejsza z wszystkich, Ty, która poskramiasz nawet największy strach, usuwasz największe nawet przeszkody i uosabiasz miłosierdzie! Oddaję Ci cześć.

*
jasja swarupam bhrymadajo na dźananti
tasmad ućjate adźńeja/
jasja anto na labhjate tasmad ućjate ananta/
jasja lakszjam nopalakszjate tasmad ućjate alakszja
jasja dźananam nopalabhjate tasmad ućjate adźa/
ekajwa sarwatra wartate tasmad ućjate eka/
ekajwa wiśwarupini tasmad ućjate najka/
ata ewoćjate adźńeja ananta lakszjadźajka najketi

Jej prawdziwej postaci nie zna nawet Brahma, dlatego zwą Ją tajemną. Nikt nie zna Jej końca, dlatego zwą Ją nieskończoną. Nie sposób Jej zmierzyć, dlatego zwą Ją niezmierzoną. Nic nie wiadomo o Jej narodzinach, dlatego zwą Ją nienarodzoną. Wszędzie przebywa sama, dlatego zwą Ją Jednią. Ale choć jest Jednią, przejawia się w różnych postaciach. Jest więc tajemną, nieskończoną, niezmierzoną i nienarodzoną, Jedną, lecz o wielu postaciach.

*
mantranam matryka dewi
śabdanam dźńana rupini/
dźńanam ćinmajatita
śunjanam śunjasakszini/
jasja parataram nasti
sajsza durga prakirtita

Bogini Durga jest panią wszelkich zaklęć i wcieleniem wiedzy zawartej w słowach. Ona jest świadomością i istotą poza sferą wiedzy. Jest poza pustką, ale i w pustce obecną. Mówią, że nikt nad Nią wyższy być nie może.

*
tam durgam durgamam dewim
duraćarawidhatinim/
namami bhawabhito aham
samsara arnawatarinim

Ja, który lękam się narodzin, czczę Boginię Durgę, do której trudno się zbliżyć, niszczycielkę niecnych uczynków, władną przeprowadzić duszę przez ocean tego świata.

*
idam atharwa śirszam jo’dhite sa
pańća atharwa śirsza dźapaphalam apnoti/
idam atharwa śirszam adźńatwa jo’rćam
stapajati śatalakszam padźaptwapi so’rćasiddhim na windati/
śatama sztottaram ćasja puraśćarjawidhi smrytaha/
daśa waram pathed jastu sadja papaj pamućjate/
maha durgani tarati mahadewja prasadataha

Kto czyta ten hymn Atharwaśirsza otrzymuje owoc wypowiedzenia pięciu innych hymnów. Jeśli człowiek go nie zna, nie zbierze owoców czczenia, choćby wypowiedział dziesięć milionów formuł ofiarnych. Dla oczyszczenia należy ten hymn powtarzać sto osiem razy. Kto czyta go dziesięć razy, ten natychmiast pozbywa się grzechów i dzięki współczuciu potężnej Bogini pokonuje nawet największe przeszkody.

*
sajamadhijano diwasakrytam papam naśajati
pataradhijano ratrikrytam papam naśajati
sajam prata prajuńdźano apapo bhawati
niśithe turijasandhjajam dźaptwa waksiddhir bhawati

Czytanie tego hymnu wieczorem niszczy grzechy popełnione za dnia. Czytanie o poranku niszczy grzechy popełnione w nocy. Czytanie o poranku i wieczorem czyni człowieka bezgrzesznym. Intonowanie hymnu podczas czwartej nocnej kwadry pozwala osiągnąć człowiekowi doskonałość w mowie.

*
nutanajam pratimajam dźaptwa
dewa tasannidhjam bhawati/
prana pratiszthajam dźaptwa prananam
pratiszha bhawati/
bhaumaświnjanam mahadewi sannidhau
dźaptwa mahamrytjum tarati/
sa mahamrytjum tarati ja ewam weda
itjuapaniszat – sampurnam –

Recytowanie tego hymnu przed nową figurą Bóstwa pozwala nawiązać bliski związek z bogami. Recytowanie hymnu podczas konsekracji Bóstwa zapewnia więź z Boginią i długie życie. Intonowanie hymnu we wtorki, podczas układu gwiazd Aświni, u stóp Mahadewi, pomaga pokonać nawet śmierć. Kto zna ten hymn, ten zdobywa moc wyrwania się z objęć śmierci.

Tutaj kończy się upaniszad.