Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Czym jest grzech? Czy możemy za grzech odpokutować?

Grzech to świadome złamanie boskiego prawa. Nie ma wrodzonego czy pierwotnego grzechu. Nie ma też śmiertelnego grzechu, który gubi duszę na zawsze. Dzięki praktyce duchowej (sadhana), wielbieniu Pana i wyrzeczeniom, można zadośćuczynić za grzechy. Om.

Co zwykły człowiek nazywa grzechem, człowiek mądry nazywa ignorancją. Prawdziwa natura człowieka nie jest skalana przez grzech. Termin ten odnosi się tylko do niższej, odruchowo-intelektualnej natury, która dopuszcza się złamania boskiego Prawa (dharma). Mimo to grzech jest czymś realnym i należy go unikać, ponieważ powraca on do nas w postaci cierpienia za sprawą prawa karmy. Grzech nie jest wieczny. Jego następstwom można zadośćuczynić pokutą (prajaścitta) i dobrymi uczynkami. „Młode” dusze, bardziej oderwane od swego prawdziwego „ja” (atmana), mają skłonność do grzechu, podczas gdy „stare” dusze rzadko łamią boskie prawo (dharma). Grzech jest rujnującym zniekształceniem rozumu uwikłanego w uczucia. Gdy grzeszymy, wykorzystujemy energię dla swej krótkotrwałej korzyści. Jeśli rok po roku postępujemy niesprawiedliwie, podle, mściwie czy nienawistnie – choćby nawet nikt o tym nie wiedział poza nami samymi – wtedy cierpimy. W miarę rozwoju duszy, coraz bardziej czuje ona ciężar nieprawych uczynków i pragnie za nie odpokutować. Szuka przebaczenia u innych oraz łaski Boga. W Wedach napisano: „Uwolnij mnie od grzechu, z więzów, którymi jestem spętany. Niech moje życie popłynie Twym strumieniem Prawości”. Om Namaśiwaja.