Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Śriganeśa asztottaraśatanamarćano stotram

Hymn wysławiający Ganeśę 108 imionami

aum śriganeśaja namaha
kasjam tu bahawo wighna kaśiwasawijodźaka
taććhantjartham dhunhiradźa pudźija prajatnataha/
asztottara śatair diwjairganeśasja ewa namabhihi
karwjamtijatnena nawadurwankurarpanam

Pozdrawiam Ganeśę.
Na drodze do Kaśi (sanktuarium Ganeśy) pielgrzyma czeka wiele przeszkód.
Aby je usunąć, należy składać hołd Dhundhiradży (Ganeśy).
Naszym obowiązkiem jest obdarować Go świeżymi
nasionami traw i intonować sto osiem Jego imion.

***

hiranmajatanum
śuddham sarwartiharamawjam
waradam ganapam dhjatwa pudźa karja prajatnataha/
ryszirwighneśa itjadinamnam sarweśwara śiwaha
dewata wighnaradźo’tra ćando’nusztup
śubhapradam

Należy szczerze wielbić obrońcę ludzi;
medytować i modlić się do nieskażonego Ganeśy o złotej barwie,
który usuwa wszelki ból i obdarza błogosławieństwami.
Bóstwo tych wersetów nosi imię Wighnahartar (usuwający przeszkody).
Jest Panem wszystkich istot i Panem przeszkód – Wighneśą.
Ten werset ułożono w pomyślnym metrum anusztupa.

***

sarwa pratjuhaśmanan phalan śakti sudhatmika
kilakan ganathasja pudźa karjeti kamada
wighneśo wiśwawadano wiśwa czakszur dźagatpatihi
hiranjarupa sarwatma dźńanarupo dźaganmajaha

Wielbienie Ganeśy tymi wersetami usunie wszelkie przeszkody,
gdyż słowa ich są nieskalane i o wielkiej mocy.
Należy czcić Pana Gananatha, a On spełni wszelkie życzenia swych wielbicieli.
On usuwa przeszkody. On – powierzchnia świata i Jego władca;
barwa Jego złota; On posiadł dusze wszystkich,
mieszka w przybytku wiedzy; jest uosobieniem świata.

***

urdhwareta mazhab huramejo’mitawikramaha
wedawedjo mahakajo widjanidhiranamajaha/
sarwadźńaha sarwagaha śanto gadźasjo wigatadźwaraha
wiśwa murtiramejatma wiśwadharaha sanatanaha

Jest pobożny, niezłomny, a Jego siły witalne są nieograniczone.
Jest znawcą Wed; postać Jego ogromna, zdrowie żelazne,
a wiedza niezgłębiona.
Zwą go słoniolicy. Jest wszechobecny i wolny od trosk.
Jest niezmierzoną powierzchnią świata i miejscem, gdzie świat spoczywa.
Ganeśa trwa wiecznie.

***

samaganaprijo mantri sattwadharasuradhipaha
samastasakszi nirdwandwdo nirlipto’moghawikrama/
nijato nirmala punja kamada kantida kavihi
kamarupi kamaweszo kalaksza kaladharaha

Uwielbia pieśni z Samawedy;
jest mądry, zalet ma bez liku; jest panem wszystkich bóstw.
Świadkuje wszelkim zdarzeniom.
Nikt nie dorównuje Mu siłą.
Jest wieczny, nieskazitelny, uświęcony;
spełnia prośby wielbicieli i obdarza urodą.
Jest twórcą i zdrojem pragnień.
Jest zręczny, a Jego oczy przypominają lotos.

***

sumukha śrymadaha śuddho muszaka dhipawahanaha
dirghatunadhara śrimanananto mohawardźitaha//
wakratunda śurpakana pawana pawano waraha
jogiśo jogiwandja anghriruma asunuragha apahaha

Głos Jego łagodny, rozkosz Jego darem,
wad nie uświadczysz w Tym, który dosiada szczura.
szczyci się długą trąbą, a Jego piękno jest niedoścignione.
Nie sposób wprawić Go w zakłopotanie.
Trąba Jego zagięta, uszy długie.
Oczyszcza i usuwa grzechy; jest prawy.
Jest Panem świętych i obiektem ich czci;
syn Umy, który usuwa skutki zniewag.

***

ekdanto mahagriwa śaranja siddhisewitaha
siddhida karuna asindhurbhagawan bhawja wigrahaha/
wikata kapilodhudhirugro bhimo hara śubhaha
ganadhjakszo ganaradhjo ganeśo gananajakaha

Kieł ma jeden, szyję długą – Ten, który udziela schronienia i którego cieszy sukces wielbicieli.
Pomaga osiągnąć cel, jest Bezmiarem Łaskawości.
Jest przystojny, nie lubi płowych włosów;
jest obiektem poszukiwań (dhundhi),
z natury wojowniczy, przeraża i zabija.
Jest przywódcą ludzi, ich przewodnikiem i wielbionym Bóstwem.

***

dźjotihi swarupo bhutatma dhumraketuranakulaha
kumaragururanando herambo wedasanstutaha/
nagopawiti durdharszo baladurwankurara prijaha
bhalaczandro wiśwadhama śiwaputro winajakaha

Uświęcony, siła życiowa wszystkich istot,
zapalczywy i nieustraszony.
Miły dla swego starszego brata Kumary (Kartikeji),
ukochane dziecko swej matki Parwati i wychwalany w Wedach.
Cały w klejnotach, porywczy wielbiciel delikatnych nasion traw.
Twarz Jego niczym księżyc, siedziba świata,
syn Śiwy i przywódca (Winajaka).

***

lila awalalambitawapu purna paramasundaraha
widja andhakarama artamdo wighna aranjadawa analaha/
sindurawadano nitjo wiśnu prathamapudźitaha
szaranja diwja padabdźo bhaktamanda arabhuruha

Czasem dla zabawy pochyla się.
Nie brak Mu niczego, a Jego uroda zachwyca.
Jest niczym jaśniejące słońce pośród mroku niewiedzy,
niczym pożar leśny w lesie przeszkód.
Jego twarz pokrywa cynober; jest wieczny,
czczą Go Wisznu i Pramatha [bóg, który przyniósł ogień na ziemię].
Jego lotosowe stopy są przystanią dla zbłąkanych;
swym uczniom daje schronienie, tak jak drzewo mandara – słoniowi.

***

ratnasinha asana sino
manikundala amanidita bhaktakalja anado’
mewakalja anaguna sanszrajaha/
etani diwjana amani ganeszasja mahatmanaha
pathanijani jatnena sarwada
sarwadehibhihi

Spoczywa na drogocennym tronie,
ozdobionym perłowymi kolczykami;
obdarza szczęściem swych uczniów,
jest fundamentem wszelkiego szczęścia.
Oto są boskie imiona wielkiej duszy – Ganeśy.
Powinny je z uwagą wypowiadać wszystkie istoty wcielone.

***

namna amekajkameteśan sarwa siddhi pradajakam/
sarwa wighnesza ananam tu phalam
waktum na szakjate/
ekajkamewa tannama diwjam dźaptwa muniśwaraha/
pratju uhamana atrarahita astiszthanti
śiwapudźakaha

Wypowiedzenie tylko jednego spośród tych imion gwarantuje pełen sukces.
Nie sposób wyrazić, jak wspaniałe rezultaty
przynosi intonowanie imion Ganeśy.
Ich moc jest tak wielka, że wystarczy jednokrotne
wypowiedzenie któregoś z nich, by sprawić radość świętym.
Usuwają one przeszkody także z drogi uczniów Śiwy.

***

durwajugmani sngryhja nutana anjatijatnataha
pudźanijo gana adhjakszo namna amekaika sankhjaja/
nabhasja śuklapakszasja ćatuthjan widhipurwakam
wakratundeśakunde tu snanan krytwa prajatnataha

Pana zastępów należy wielbić ofiarowując Mu troskliwie zebrane
świeże nasiona traw i intonując któreś z Jego imion.
Czwartego dnia Śukla-paksza (jasnej części miesiąca księżycowego),
po odbyciu kąpieli w stawie Wakratundy, należy czcić
Ganeśę ze szczerego serca i z powagą.

***

wakratundeśama aradhjan sarwabhiszta pradajakam
dhjajedaghaharan śuddhan kaczana abhamana amajam/
tata pudźa jathaśastran krytwa durwa ankurajrnawajhi
pudźa karja wiśeszena namoćća aran puwakam

Należy kontemplować imię usuwającego grzechy, świętego,
złotolicego i zdrowego.
Po zakończeniu czczenia nasionami traw,
należy intonować Jego imiona.

***

tataśća modakajrdiwjaih sugandhajrghrytapaćitaihi
najwedjan kalpajedisztan ganeśaja śubhawaham/
anjaiśća paramanna adjairbhakszairbhodźjair manoh araihi
toszanijaha prajatnena wakratundo winajakaha

Po oddaniu Panu czci boskimi słodyczami
przygotowanymi z aromatycznego masła,
należy złożyć dary (w myślach) ukochanemu bóstwu – Ganeśy.
Winajace, o zagiętej trąbie, powinno się sprawić przyjemność
takimi potrawami, jak Jego ulubiona paramanna (potrawa z ryżu i mleka).

***

pradakszina nam askara diwjatanna namasankhjaja
kartwja nijatan śuddhairmaunawratapara janaihi/
tata santarpja widhiwadćchaiwan brahmansattaman
purarabhjarćja wighneśmim mantramurdijet

Następnie należy okrążyć bóstwo Ganeśy (pradakszana)
i oddać mu cześć intonując Jego święte imiona.
Pobożni wielbiciele i ludzie uczestniczący w ceremoniach
powinni zachować ciszę.
Po zakończeniu składania darów synowi Śiwy (który ma
cechy Brahmana) i po wielbieniu Pana (który usuwa
wszelkie przeszkody) należy intonować hymny.

***

wakratunda suraradhja surjakotisamaprabha
nirwighenaiwa satatam kaśiwasam prajaćcha me/
iti sanprarthja widhiwat pudźan krytwa punarmuda
namaskrytwa prasadainam gaćchet dhundhiwinajakam

Boże o zagiętej trąbie!
Panie, którego tak łatwo wielbić!
Boże, jaśniejący niczym dziesięć milionów słońc!
Prosimy, pozwól nam zamieszkać w wolnej od wszelkich
niepokojów krainie Kaśi!
Dzięki wielbieniu Pana Ganeśy w ten oto sposób,
okazując mu pełen szacunek i oddanie,
można osiągnąć swe cele i uzyskać błogosławieństwo
Dhudhiwinajaki.

***

dhundhiradźarćanan samjak kartwjan widhipurwakan
taraiwa ća wiśeszena pudźam krytwa tata param/
pudźanija prajatnena sarwada modakaprijaha
śiwapritikara nitjan śuddha panća winajakaha

Dhundhiradźę należy czcić w zgodzie z wszelkimi zasadami.
Następnie należy wielbić pięciu Winajaków, zasługujących na szacunek,
wiecznych, nieskalanych, którzy sprawiają radość Śiwie.

***

ksziprasiddhipradan kszipraganeśan surawanditam
sanpudźja purwawatsamjak gaććhedaśawinajakam/
aśawinajakan samjak pudźajitwa tata paran
arkawighneśwara samjak pudźanija prajatnataha

Po złożeniu hołdu Kszipraganeśy, powinniśmy
złożyć hołd Aśawinajace, który zapewnia osiągnięcie
szybkiego sukcesu i jest wielbiony przez wszystkich Bogów.
Po zakończeniu wielbienia Aśawinajaki należy w skupieniu
i ze szczerego serca wielbić Arkawighneśwarę.

***

purwawat pudźanija sjattata siddhi winajakaha
pudźanijastata samjak ćintamaniwinajakaha/
sewawinajako’pjewan sanpudźja satadananataram
durga winajakasjapi pudźa karja tata param

W podobny sposób należy czcić Siddhiwinajakę.
Następnie – Ćintamaniwinajakę i Sewawinajakę.
Na końcu należy wielbić Durgawinajakę.

***

ewan sanpudźja
widhiwad bhakti śraddha samanwitaihi
śaiwa śankaratatwadźńa bhodźanija prajatnataha/
ewan sanpudźita sam jak pritaste gananajakaha
kaśiwasan prajaćchanti nirwighnenaiwa sadaram

Po dopełnieniu wielbienia należy odpowiednio nakarmić
uczniów Śiwy i znawców śankaratattwy.
Zadowolony z takiego wielbienia Ganeśa, przywódca ludzi,
pozwala wielbicielom zamieszkać w Kaśi.
Takim obdarza błogosławieństwiem.

***

adźjena kapilenaiva sardhalaksztrajahutihi
hutwaitan nambhi samjak sarwawidjadhipo bhawet/
etani diwjanamani pratiwasaramadarat
pathitwa gananathasja pudźa karja prajatnataha

Ten, kto składa Panu w ofierze adźję (ghee) i intonuje
Jego imiona trzysta tysięcy razy, zostanie pobłogosławiony wiedzą.
Dzięki czytaniu tych boskich imion podczas zgromadzeń publicznych
i czczeniu Pana z uwagą można zapewnić sobie spełnienie
wszelkich pragnień.

***

jasjakasjapi santuszto ganapaha sarwasiddhidaha
ata ewa sada pudźjo gananatho wićakszanaihi
ganeśadaparo loke wighanaharta na widjate
tasmadan wahamaradhjo ganeśa sarwasiddhidaha

Ganapę, zapewniającego wszelki sukces, każdy może zadowolić.
Dlatego roztropni zawsze oddają cześć Panu ludzi – Ganeśy.
Jest jedynym bóstwem, które usuwa przeszkody i zapewnia powodzenie.
Należy Go czcić codziennie.

***

kaśiniwasasiddhjarthan wisznuna pudźita pura
pura wighneśwara samjakpudźito dandapanina/
karkotakena nagena ganeśa pudźita pura
śeszena pudźita purwan ganeśa siddhidajakaha

Wisznu wielbił Go, by móc zamieszkać w Kaśi.
Niegdyś wielbił Go także Jama.
Wielbiły Ganeśę węże Karkota i Śesza (władca węży).

***

kaśi jatra arthamudjukto widhirwighnakula kulaha
pudźajamasa wighneśan widhiwad bhakti purwakam/
surjena abhjarćita purwan ćandrenedrena ća prije
devairanjaiśća widhiwatpudźito gananajakaha

(Śiwa zwrócił się do Parwati)
„O najdroższa, Gananajakę wielbili
Słońce, Księżyc i Indra.
Inne bóstwa także wielbiły pana zastępów
w zgodzie z zasadami”.

***

martja anamanaranan ća munina wa waranane
na siddhajantjewa karjani ganeśabhjarćanan wina

(Śiwa zwrócił się do Parwati)
„O pięknolica!
Uczynki istot ze świata śmiertelnych,
nieśmiertelnych Bogów i świętych
nie przynoszą żadnych owoców,
jeśli wszyscy oni nie wielbią przy tym Ganeśy”.